نرخ پسته فندقی به چه عواملی بستگی دارد.؟

قیمت پسته فندقی سیرجان در بازار به عوامل مختلفی بستگی دارد که برخی از آن‌ها شامل مواردزیر است.

1- کیفیت پسته

2-انس پست

3-رنگ مغز

4-رنگ پوسته

5-میزان درصد پوکی

6-درصد پسته‌های دهان بسته

همچنین میزان عرضه و تقاضا از مهم ترین عوامل تاثیر گذاردر قیمت پسته فندقی سیرجان می باشد در بازار دارد. افزایش عرضه موجب کاهش قیمت می گردد.